Rakkaus kasvaa antamalla

CORINTILLE LÖYTYI JATKAJA

Helsinkiläinen lihakauppias ja ravintoloitsija Orkhan Hüseynov päätyi hampuri- laissämpylöitä metsästäessään ostamaan perinteikkään loviisalaisleipomon. Leipomon ou kâv tiuhaan Scppâlİn- tıcllâ Rauhalassa. Bcrlıinmmunkit sujahtavat papcripusseihin. Louisalaisen leipomoyri- tykscn tulevaısuus on tur- va t Uı kun José Fuentcs, 72, lövsı hikctoımınnalle jatkajan. -Olı vaikea tehdä pââtös luopumisesta ja roikuin vâ- kisin mukana. vaikka ter- vcyteni olı vaakalaudalla. Kchoni oireili jo vuosia ja taistelin niitâ vastaan. kuten ynttâja vleensa. hân mvön- tâi • Minulla on sellalnen harrastus, ettâ tykkään tehdä bisnestä. Tämä on elämäntapani. ORKHAN HÜSEYNOV Tättä hctkettä Fucntcsm micYı onkcvyt. - Voisin olla kototıa, mut- ta tuicn mıeleliini leipo- molle auttamaan. etti tiilli piistiin alkuun. Tiilli on ılomen ja kansainvilınen meininki. Corim-leipomoa vuodesta 1993 pyörittinyt - mies sanoo. Tİİ15 hetkcllä hän pyörit- tää kaupan lisäksi kansain- välıscn franchising-kctju Chitir Chickcnin kolmea kanaruokaravintolaa Hcl- singissä (Rastila ja Easton) ja Vantaalla (Tikkurila). Suomcen vuonna 2019 tul- lcella keljulla on yhteensä 14 ravintolaa. Hüseynov muutti Suo- mccn opiskelemaan vuonna 2012. -Aloitin kotimaassani opiskclla tietokonealaa, jo- ta tulın tänne jatkamaan. Aalto-yliopiston suomcn kıelen kurssin jälkeen aloin opiskella lentokoneascn- tajaksi ammattiopistossa Vantaalla. Yrıttäjäksi hän pähtyi ostacssaan Itä-Helsingistä kavennsa kanssa etmsen li- hakaupan, joka toimu myös tukkuhhakauppana. Kaup- pa myy kananlihaa muun muassa Chitir Chicken -ra- vintoloılle. -Ajattelin, että sillä men- nään. Minulla on sellainen harrastus, että tykkään tehdä bisnestä. Tämä on elämäntapani, Hüseynov sanoo. Hclsıngjssä asuvalla yriuä- lällä on pcrhe, johon kuulu- vat vaımon lisäksi 2,5-vuotias ja llhes 1-vuotı.ıs lapsi. Hüseynov myöntiiä toki viettävänsä aikaa perlıeen- sä kanssa silloin, kun ei ole töissä. -Nyt. kun jaksan tehdä töitä, niin tcen. Leipomon omlstajuus tulı miehclle itselleenkin yllä- tyksenä. -Korona-aıkana ravınto- lamme kärsivät hampurı- laissämpylöiden toımıtus- vaikcuksista. Mıetın, että mitä oikein teemme, kun välillä ostımme sämpylöitä jopa 200 kilometrin pä'dstä, Hüseynov kertoo. Verkkosivuja selaillcs- saan hän lıuomasi loviısalaı- sen Josc Fuentesln myyn- ti-ılmoituksen Corınt-lcıpo- mosta. -Kcskustelimme mon- ta kertaa ja tapasimmekın Loviisassa. Minulla olı kuı- tenkin vaikeuksia saada tyovoimaa, kun en tuntenut paikkakunnalta ketään. Huseynovin veli, Ukrai- nassa yli 20 vuotta asunut Jadir Hüseynov pakeni sodan alkacssa Suonıeen -Päätın palkata veljeni sekä häncn ukraınalaiset ystävänsä - Nikolai Yur¬kov ja Vlktorlja Yurkova - töıhın ja tarjota hciWc näin mahdollisuuden uudcssa kotimaassa. Välillä veljeni vaimokin tulce auttamaan lciponıossa. Corlnt-lelpomon lükctoimin- ta ja markkinointinimi sür- tyi kaupalla viimc vuodcn lokakuun lopulla. Liikctoi- mintaa uusi yrittäjii harjoit- taa perustamansa Family Lcipomo Oy:n nımissä. Loka-marraskuun vaih- tccssa Orkhan Hüseynov allckirjoitti vuokrasopi- muksen Icipomokiintcis- tön omistaja Karl-Helge "Kalle” Lundqvistln, 72, kanssa. Leipomon pıntaremontin jälkeen tuotanto pääsi al- kamann joulukuun alussa. Talin hetkcllä Icipomolla on käytössä ısosta kiınteistöstä 240 ncliömctriä. -Kiinteistö sijaıtscc noın 3000 neliömctrin tontilla. jolla on rakennusoıkcutta jäljellä noın 600 ncliömct¬riä, Lundqvist kertoo. Hüseynov Jatkaa loviisalais-leipomon toimintaa cnnes- tään tutıılla ja paikallisclla linjalla. -Uutcna tuotantoon tule- vat lisäksi mitä todennäköi- simmin hampurilaissäm- pylät, hän kertoo. Valikoimassa säilyvät niin Loviisan makumaail- nıaan aina Scgcrmanin Ici- pomo-konditorıan ajoilta eli 1930-luvulta asti kuu- luncet berliinınmunkit ja Corintin lihapiirakat kuin Lovisa Omncjdcns Andcls- mejcrin (LOA) leipomon ajoilta piimälimppu. -Kallc tuli auttamaan ja opettamaan mcitäkin, Hü-seynov kiittclcc. Paıtsı kiintcistönomistaja, niin Kallc Lundqvist on Lo-vusan Laatulcivän entıncn omıstaja ja ammattikoulun konditoriaopcttaja. Laatu- leıpü jatkoı Vahcrkylän lci- pomon jälkeen vuonna 1961 rakcnnetussa kiinteıstössä. -Yhdistin Laatulcivässä LOA n ja Vahcrkylän par- haimmat tuottcct. Lund¬qvist muistelee Corint puolestaan on jatkanut Fucntesin aıkana loviisalaista Icipomoperin- ncttä käyttämällä tuotan* nossaan omıen tuottciden lisäksi osuusmeijerin ja Laa-tulcivän tuotteita. -Ajatuksenani on aikaa myydä leipomon kahvila- myymälässä leipomotuot- tcidcn lisäksi myös lounas- kcittoa. Orkhan Hüseynov sanoo. Loviisan tonclämään kuulunut Corintin kahvi- vaunu tulce jatkamaan toi- mintaansa José Fuentcsın lıoitamana MARKO WAHLSTRÖM Corintin leipomon myymäla on avolnna Seppalântle 39 ssä maanantalsta perjantaıhin ja lauantaisln

Tämän kuun tuotteet

//